WTC ViaBike 
Privacy policy WTC   ViaBike   hecht   veel   waarde   aan   de   bescherming   van   uw   persoonsgegevens   (en   dat   uw privacy wordt gerespecteerd). In   deze   Privacy   policy   (of   privacy   statement)   willen   we   heldere   en   transparante   informatie   geven over   (welke   gegevens   we   verzamelen)   hoe   wij   omgaan   met   persoonsgegevens.   Wij   doen   er   alles aan   om   uw   privacy   te   waarborgen   en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   WTC ViaBike   houdt   zich   in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijke   wet-   en   regelgeving,   waaronder   de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Individuele Foto’s genomen op activiteiten van de club Als   WTC   ViaBike      zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.   Indien u   na   het   doornemen   van   onze   privacy   verklaring,   vragen   heeft   over   de   verwerking   van   uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: WTC ViaBike Edingseweg 456 9500 Geraardsbergen Wtc.viabike@gmail.com Telefoon : 054/589752 Contactpersoon: Robert Veekman (Secretaris) Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom Uw    persoonsgegevens    worden    door    WTC    ViaBike    verwerkt    ten    behoeve    van    de    volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder: Deelname aan de activiteiten van WTC ViaBike Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen Het   omkaderen   en   begeleiden   van   onze   leden   alsook   het   relatiebeheer   tussen   de leden In orde brengen van de verzekeringen Bestellen van de kledij Organiseren van reizen Bestellen van Tickets Voor   de   bovenstaande   doelstellingen   kunnen   wij   de   volgende   persoonsgegevens   van   u   vragen, verwerken en bewaren: Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, geboortedatum, lidnummer bij de wielerbond, rekeningnummer We   gebruiken   de   verzamelde   gegevens   alleen   voor   de   doeleinden   waarvoor   we   de   gegevens   van u hebben verkregen. Voor   de   hierna   vermelde   gegevens   geldt   dat   WTC   ViaBike   ze   pas   verwerkt   wanneer   u   daartoe   uw uitdrukkelijke   toestemming   geeft   nadat   u,   los   van   andere   aangelegenheden,   over   de   specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent: Verjaardagen Telefoonnummer Foto’s Van de leden wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens (bijvoorbeeld adres, stopzetting lidmaatschap verzekering) onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan WTC ViaBike Volgende    gegevens    worden    ten    slotte    verwerkt    nadat    ze    elders    dan    door    het    lid    zelf    zijn verkregen: Foto’s genomen tijdens de groepsactiviteiten Minderjarigen:Wij    verwerken    enkel    en    alleen    persoonsgegevens    van    minderjarigen (personen   jonger   dan   16   jaar)   indien   daarvoor   schriftelijke   toestemming   is   gegeven   door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Verstrekking aan derden De    gegevens    die    u    aan    ons    geeft,    kunnen    wij    aan    derde    partijen    verstrekken    indien    dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo    maken    wij    gebruik    van    derde,    gespecialiseerde    partijen    aan    wie    wij    de    volgende    taken uitbesteden: het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem); sms-diensten het verzekeren van onze leden het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen) Verder   zullen   wij   de   door   u   verstrekte   gegevens   niet   aan   derden   doorgeven,   tenzij   dit   wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Tevens     kunnen     wij     persoonsgegevens     delen     met     derden     indien     u     ons     hier     schriftelijk toestemming   voor   geeft.      U   heeft   het   recht   deze   toestemming   te   weigeren   en   om   deze   ten   allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Bewaartermijn WTC ViaBike bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van uw lidmaatschap Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens WTC ViaBike van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Het bestuur en de leden van de stuurgroep inclusief de groepsverantwoordelijken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.   U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken  wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking ervan. Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.      Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen. Wijziging privacy statement WTC ViaBike kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 5 november 2018 

Sportvereniging  erkend door het Stadsbestuur van Geraardsbergen

WTC ViaBike  
Privacy policy WTC   ViaBike   hecht   veel   waarde   aan   de   bescherming   van   uw   persoonsgegevens   (en   dat   uw privacy wordt gerespecteerd). In   deze   Privacy   policy   (of   privacy   statement)   willen   we   heldere   en   transparante   informatie   geven over   (welke   gegevens   we   verzamelen)   hoe   wij   omgaan   met   persoonsgegevens.   Wij   doen   er   alles aan   om   uw   privacy   te   waarborgen   en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   WTC ViaBike   houdt   zich   in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijke   wet-   en   regelgeving,   waaronder   de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Individuele Foto’s genomen op activiteiten van de club Als   WTC   ViaBike      zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.   Indien u   na   het   doornemen   van   onze   privacy   verklaring,   vragen   heeft   over   de   verwerking   van   uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: WTC ViaBike Edingseweg 456 9500 Geraardsbergen Wtc.viabike@gmail.com Telefoon : 054/589752 Contactpersoon: Robert Veekman (Secretaris) Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom Uw    persoonsgegevens    worden    door    WTC    ViaBike    verwerkt    ten    behoeve    van    de    volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder: Deelname aan de activiteiten van WTC ViaBike Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen Het   omkaderen   en   begeleiden   van   onze   leden   alsook   het   relatiebeheer   tussen   de leden In orde brengen van de verzekeringen Bestellen van de kledij Organiseren van reizen Bestellen van Tickets Voor   de   bovenstaande   doelstellingen   kunnen   wij   de   volgende   persoonsgegevens   van   u   vragen, verwerken en bewaren: Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, geboortedatum, lidnummer bij de wielerbond, rekeningnummer We   gebruiken   de   verzamelde   gegevens   alleen   voor   de   doeleinden   waarvoor   we   de   gegevens   van u hebben verkregen. Voor   de   hierna   vermelde   gegevens   geldt   dat   WTC   ViaBike   ze   pas   verwerkt   wanneer   u   daartoe   uw uitdrukkelijke   toestemming   geeft   nadat   u,   los   van   andere   aangelegenheden,   over   de   specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent: Verjaardagen Telefoonnummer Foto’s Van de leden wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens (bijvoorbeeld adres, stopzetting lidmaatschap verzekering) onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan WTC ViaBike Volgende    gegevens    worden    ten    slotte    verwerkt    nadat    ze    elders    dan    door    het    lid    zelf    zijn verkregen: Foto’s genomen tijdens de groepsactiviteiten Minderjarigen:Wij    verwerken    enkel    en    alleen    persoonsgegevens    van    minderjarigen (personen   jonger   dan   16   jaar)   indien   daarvoor   schriftelijke   toestemming   is   gegeven   door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Verstrekking aan derden De    gegevens    die    u    aan    ons    geeft,    kunnen    wij    aan    derde    partijen    verstrekken    indien    dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo    maken    wij    gebruik    van    derde,    gespecialiseerde    partijen    aan    wie    wij    de    volgende    taken uitbesteden: het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem); sms-diensten het verzekeren van onze leden het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen) Verder   zullen   wij   de   door   u   verstrekte   gegevens   niet   aan   derden   doorgeven,   tenzij   dit   wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Tevens     kunnen     wij     persoonsgegevens     delen     met     derden     indien     u     ons     hier     schriftelijk toestemming   voor   geeft.      U   heeft   het   recht   deze   toestemming   te   weigeren   en   om   deze   ten   allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Bewaartermijn WTC ViaBike bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van uw lidmaatschap Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens WTC ViaBike van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Het bestuur en de leden van de stuurgroep inclusief de groepsverantwoordelijken zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.   U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking ervan. Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. Bovenaan   dit   privacy   statement   staat   hoe   u   contact   met   ons   kan   opnemen   om   uw   rechten   uit te oefenen.      Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen. Wijziging privacy statement WTC ViaBike kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 5 november 2018 
Filip t Platteland Veerle De Lauw